menu ?

VEEN

Veense Put 27 -29

Bouwperceel

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.


1 063 m²
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 1
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 2
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 3
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 4
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 5
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 6
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 7
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 8
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 48
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 49
 • Bouwperceel VEEN Verkocht 50


Te koop:
Veen, Veense put 27-29

Verblijven en recreëren aan het water?

Te koop:
Unieke ruime bouwkavel aan de Veense Plassen. Met deze bouwkavel krijgt u de beschikking over een enorm stuk eigen grond van ca. 1.063 m² op een mooie locatie aan doorgaand vaarwater en een perfecte zon ligging. Deze kavel onderscheidt zich van alle anderen door zijn riante afmetingen van circa 35,43 m x 30 m.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt u de gelegenheid tot het bouwen van uw eigen droomwoning aan het water van de Veense Plassen. Mogelijkheden tot het bouwen van een eigen steiger en wellicht aanmeren met uw eigen boot? Heerlijk om vanuit eigen tuin te zwemmen, vissen, varen etc.

Bijzonderheden
- Afmeting volledige bouwkavel ca. 1.063 m² eigen grond, aankoop van een gedeelte van de
bouwkavel is bespreekbaar;
- Bouwkavel is bestemd voor de bouw van een recreatiewoning.
- Niet aangegeven op kadastrale kaart maar wel behorende bij de kavel is 90 m². De grens staat meer naar voren dan op kadaster is aangegeven. Hiervan is een vaststellingsovereenkomst gemaakt. Kopie vaststellingsovereenkomst ligt op kantoor ter inzage.

Locatie
Deze locatie is gelegen aan de afgedamde Maas, die in verbinding staat met de prachtige Maas en aan de andere zijde de Waal, tevens zijn dit de toegangspoorten naar de Biesbosch en Zeeland op een halve dag vaar afstand. Ook de prachtige Linge is in 2 uur te bereiken. Kortom een prachtig onbelemmerd vaargebied.

Wij helpen u graag uw droom te realiseren!

Voor vrijblijvende informatie en vragen met betrekking tot deze unieke bouwkavel, zijn wij te bereiken op:


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN
“VERENIGING DE VEENSE PUT”, GEVESTIGD TE VEEN
(vastgesteld op 24 maart 2006)


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:
1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
a. dit reglement : het huishoudelijk reglement van “Vereniging de Veense Put”
b. de statuten : de statuten van “Vereniging De Veense Put”
c. de vereniging : de vereniging “Vereniging De Veense Put”
d. de Broeksewaard BV : de “Exploitatiemaatschappij Broeksewaard B.V.”
e. de statuten van de BV : de statuten van de “Exploitatiemaatschappij Broeksewaard B.V.”
f. aanvullende maatregelen : een bundel maatregelen voortvloeiend uit de statuten en dit reglement
2. Waar in dit reglement of in regelingen die ingevolge dit reglement kunnen worden vastgesteld sprake is van:
a. mededelingen door het bestuur aan de leden, of
b. ter kennis brengen door het bestuur aan de leden,
wordt daaronder mede verstaan vermelding in een clubblad, of op een mededelingenbord aan of bij de Veense Put.

Artikel 2:
1. Leden, ereleden, begunstigers en donateurs kunnen te allen tijde bij het secretariaat een exemplaar van dit reglement, alsmede van de statuten en van andere door het bestuur of de algemene vergadering vastgestelde regelingen op aanvraag verkrijgen.
2. Het bestuur kan daarvoor de betaling van een vergoeding voorschrijven.

HET LIDMAATSCHAP

A. TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
Artikel 3:
Tot de verplichtingen genoemd in artikel 7 van de statuten behoren de in de “procedure inschrijving nieuwe leden” beschreven voorwaarden.

Artikel 4:
In iedere algemene vergadering geeft het bestuur een overzicht van de namen van hen die sinds de laatst gehouden algemene vergadering als lid zijn toegelaten, alsmede een overzicht van de namen van hen die door verkoop van hun eigendom geen lid meer zijn.

B. SCHORSING UIT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5:
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten kan het bestuur een lid schorsen wegens het niet naleven van de statuten, van dit reglement of van andere voor de leden bindende reglementen of besluiten van de algemene vergadering of van het bestuur, danwel vanwege het feit dat het betrokken lid zich naar het oordeel van het bestuur zodanig gedraagt, dat hij de goede gang van zaken binnen de vereniging ernstig verstoort.
2. Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene meegedeeld.
3. Tegen een besluit tot schorsing staat beroep open op de algemene vergadering.

Artikel 6:
1. Een besluit tot schorsing geldt voor ten hoogste zes maanden. Vóór het verstrijken van die termijn neemt het bestuur een nader besluit, hetzij tot opheffing van de schorsing hetzij tot opzegging dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 10 respectievelijk artikel 11 van de statuten.
2. Een besluit tot opheffing van de schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

Artikel 7:
1. Tijdens de periode van schorsing - ongeacht of die heeft plaats gevonden ingevolge artikel 5 lid 1 van dit reglement, of ingevolge artikel 12 lid 2 van de statuten - kan de betrokkene zijn aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden rechten niet uitoefenen.
2. Tijdens die periode blijven de uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeiende ver-plichtingen tegenover de vereniging voor de betrokkene bestaan.

DONATEURS

Artikel 8:
1. Het bestuur beslist over de toelating tot het donateurschap van de vereniging (zie artikel 6 lid 4 van de statuten).
2. In de eerste algemene vergadering van ieder kalenderjaar geeft het bestuur een overzicht van het aantal donateurs en van het bedrag der donaties over het afgelopen verenigingsjaar.
3. Donateurs hebben het recht deel te nemen aan alle algemene activiteiten van de vereniging, behalve het bijwonen van de algemene vergadering.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9:
Alle bevoegdheden die niet krachtens de statuten of dit reglement aan het bestuur of aan de voorzitter zijn toegekend behoren aan de algemene vergadering.

Artikel 10:
1. De voorzitter is belast met de leiding en het handhaven van de orde der vergadering. Hij kan te allen tijde de vergadering schorsen of verdagen.
2. Hij ziet er op toe dat van iedere algemene vergadering notulen worden vastgelegd die zo spoedig mogelijk aan de leden worden toegezonden en in de eerstkomende algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
3. Na goedkeuring ondertekenen zowel de voorzitter als de secretaris de notulen alvorens deze stukken worden gearchiveerd.

Artikel 11:
1. Tenzij in de statuten of dit reglement anders is bepaald, worden alle besluiten in de algemene vergadering genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen zijn ongeldig.
3. In geval van twijfel over de geldigheid van een uitgebrachte stem beslist de voorzitter daarover.
4. Na het stemmen deelt de voorzitter de uitslag van de stemming mee. Wordt deze uitslag door een lid in twijfel getrokken, dan heeft dat lid het recht direct daarop volgend een nieuwe stemming te eisen alvorens dit agendapunt wordt afgesloten.

Artikel 12:
1. Stemming over zaken geschiedt bij zitten en opstaan, door handopsteken, schriftelijk, of bij hoofdelijke afroep, zulks naar keuze van de voorzitter.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij naar het oordeel van de voorzitter van een zodanige eenstemmigheid blijkt dat stemming achterwege kan blijven.

Artikel 13:
Conform artikel 25 lid 6 van de statuten is een voorstel verworpen als de stemmen staken. In dat geval beslist het bestuur over verdere stappen, met dien verstande dat die beslissing ook kan inhouden dat de behandeling van het betreffende onderwerp wordt verdaagd.

Artikel 14:
Agendapunten voor de algemene vergadering ingebracht door een lid, dienen uiterlijk vier weken voor de vergaderdatum bij de secretaris te zijn ingeleverd, voorzien van namen en handtekeningen van minstens vijf procent van het aantal uit te brengen stemmen van de vereniging.

Artikel 15:
1. Voor aanvang van de vergadering melden de deelnemende leden zich, zodat een presentielijst kan worden bijgehouden. Deze presentielijst wordt door de secretaris gearchiveerd bij de notulen.
2. Ingeval leden gebruik maken van een aan hen verstrekte volmacht of volmachten wordt daar bij het onder lid 1 genoemde aanmelden tevens melding van gemaakt door overlegging van de daartoe beschikbaar gestelde en op de juiste wijze ingevulde volmachten te overhandigen.
3. De in artikel 14 van de statuten genoemde volmachten zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.
4. In de betreffende vergadering wordt vermeld door wie volmacht is verstrekt.

HET BESTUUR

Artikel 16:
1. De leden van het bestuur worden voor de tijd van vier jaar gekozen. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
2. De normale periodieke verkiezing van de leden van het bestuur vindt plaats in de algemene vergadering.
3. Uitgaande van het bepaalde in artikel 16 van de statuten stelt het bestuur een zodanig rooster van periodieke aftreding op, dat elke twee jaar 1/3 van het aantal bestuursleden (zo nodig afgerond) aftreedt.
4. Hij/zij die ter vervulling van een tussentijdse vacature in het bestuur is gekozen treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens/wier plaats hij/zij is gekozen volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17:
1. Als in een vacature in het bestuur moet worden voorzien, stelt het bestuur de nodige kandidaten en vermeldt hun namen bij de oproep voor de betreffende algemene vergadering.
2. Kandidaten kunnen ook gesteld worden door tenminste vijf leden. Die kandidaatstelling moet dan schriftelijk en door deze leden ondertekend, uiterlijk vier weken vóór de betreffende algemene vergadering bij de secretaris worden ingediend. Van deze kandidaatstelling doet het bestuur zo mogelijk nog mededeling aan de leden vóór de algemene vergadering.
3. Wanneer naast de door het bestuur gestelde kandidaten niet overeenkomstig lid 2 van dit artikel (en met inachtneming van artikel 16 lid 3 eerste zin van de statuten) kandidaten zijn gesteld, worden de door het bestuur gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

Artikel 18:
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de statuten regelt het bestuur de onderlinge verdeling van taken en functies.
2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter en van degene die als zijn plaatsvervanger is aangewezen treedt als plaatsvervangend voorzitter op het lid van het bestuur dat het oudste in jaren is.
Artikel 19:
Tot het aan het bestuur ingevolge de statuten opgedragen bestuur van de vereniging behoort – naast hetgeen overigens in dit reglement is bepaald – in elk geval:
a. Het beheren van alle zaken die de vereniging in eigendom of gebruik heeft of aan haar beheer is toevertrouwd.
b. Het treffen van alle maatregelen en voorzieningen die voor een goede en geregelde gang van zaken binnen de vereniging nodig zijn.

Artikel 20:
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen:
a. Hij zorgt voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent tezamen met de secretaris na goedkeuring de notulen van de bestuursvergaderingen.
b. Hij zorgt in overleg met de secretaris voor een tijdige informatie van de bestuursleden over datum en agenda van de vergaderingen.
c. Hij zorgt in overleg met de secretaris voor het tijdig en zo volledig mogelijk informeren van de commissie Advies en Arbitrage. Besluiten tijdens de bestuursvergadering worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 21:
In de algemene najaarsvergadering worden op voorstel van het bestuur de bedragen vastgesteld die voor het komende verenigingsjaar verschuldigd zijn voor contributies, waterheffingen, entreegelden, boetes en de overige tarieven die verschuldigd zijn voor door de vereniging te verrichten diensten of ter beschikking gestelde faciliteiten.

Artikel 22:
1. Het bestuur kan nadere regelingen vaststellen met betrekking tot de wijze van inning van de diverse vergoedingen en de termijnen waarbinnen deze moeten worden voldaan.
2. Het bestuur kan bij niet-tijdige betaling van een aan de vereniging verschuldigde vergoeding incassokosten in rekening brengen.

Artikel 23:
In zeer bijzondere omstandigheden – ter beoordeling van het bestuur – kan het bestuur gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de verplichting tot betaling van aan de vereniging verschuldigde vergoedingen.

Artikel 24:
1. Als bewijs van betaling kan tegenover de vereniging uitsluitend dienen:
a. Een door of namens de penningmeester getekende kwitantie.
b. Een door een erkende giro- of bankinstelling afgegeven bewijs van overschrijving ten gunste van de vereniging danwel een door zo’n instelling gedekte, ten name van de vereniging afgegeven cheque.
2. In bijzondere gevallen te zijner beoordeling, kan het bestuur met andere bewijzen, verklaringen e.d. genoegen nemen.

Artikel 25:
Aan een lid dat de statuten, dit reglement of krachtens de statuten of dit reglement vastgestelde voorschriften of genomen besluiten overtreedt, kan het bestuur - indien daartoe naar zijn oordeel gegronde aanleiding bestaat – een boete opleggen van maximaal € 1.000 per overtreding en van maximaal € 100 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.

OVERIGE BEPALINGEN

A. INTRODUKTIE

Artikel 26:
1. Onder introductie wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan, dat iemand die geen lid is van de vereniging, op uitnodiging en in gezelschap van een lid deelneemt aan verenigingsactiviteiten.
2. Een lid dat iemand wil introduceren doet daarvan tevoren mededeling aan het bestuur.

Artikel 27:
1. Personen aan wie het lidmaatschap is opgezegd, die uit het lidmaatschap zijn ontzet of die tijdelijk uit het lidmaatschap zijn geschorst, mogen niet worden geïntroduceerd.
2. Het bestuur kan bij bepaalde gelegenheden, of wanneer zijns inziens het belang van de vereniging dat vereist, introductie beperken of verbieden.

B. ONDERSCHEIDINGSTEKENS
Artikel 28:
De algemene vergadering kan nadere onderscheidingstekens vaststellen en regels geven voor de gevallen waarvoor die worden toegekend en over de wijze waarop die worden gevoerd.

C. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Artikel 29:
1. Het bestuur kan tijdelijke maatregelen nemen ter verhoging van de veiligheid van de leden en overige bezoekers van het Veens plassengebied of op zijn minst ter voorkoming van vermindering van die veiligheid. Deze maatregelen worden ter toetsing achteraf aan de algemene vergadering voorgelegd.
2. Het gebruik van de wegen dient dusdanig te zijn dat te allen tijde ieder perceel toegankelijk is voor de hulpdiensten.
3. Ieder die op enigerlei wijze hetzij direct hetzij indirect verantwoordelijk is voor enige be-lemmering van de vrije doortocht op de wegen van de vereniging, is aansprakelijk voor de gevolgen die door het niet naleven van het in lid 2 genoemde gebruik ontstaan. Het niet opvolgen van instructies door het bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur zal niet alleen worden aangemerkt als verzwarende omstandigheid bij eventuele rechtsgevolgen, maar kan ook leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap.
4. Onverkort de bepalingen van artikel 31 van de statuten is het leden niet toegestaan om op het ei-gen perceel windmolens te (laten) plaatsen.
5. Het houden van kleine huisdieren is toegestaan, mits geen overlast wordt veroorzaakt. Honden dienen op het terrein van de Broeksewaard BV aangelijnd te zijn en mocht zich onverhoopt een ontlasting voordoen, dan is de eigenaar tot opruimen daarvan verplicht.
6. Aansluitend op artikel 31 van de statuten is het niet toegestaan om al of niet drijvende voorwerpen te plaatsen in het tot het perceel behorende water, met als gevolg dat of het uitzicht wordt beperkt of op andere wijze (b.v. geluidsoverlast) leden ernstig gehinderd worden bij het gebruiksgenot van hun perceel, zulks ter beoordeling van het bestuur.
7. Iedere vorm van (geluids)overlast dient te worden vermeden.

D. GEBRUIK WEGEN

Artikel 30:
1. Op de wegen van de Broeksewaard BV is het wegenverkeersreglement van toepassing gesteld.
2. Het gebruik van toegangspasjes en de sancties op misbruik zijn vastgelegd in “Reglement slagboompasjes”.
3. Anders dan voor het laden en lossen is het parkeren van aanhangers, (boot)trailers, caravans en campers op de terreinen van de Broeksewaard BV gelegen binnen de slagboom niet toegestaan.
4. Met gebruikmaking van de z.g.n. wegsleepregeling is de vereniging gerechtigd onrechtmatig geplaatste voertuigen, aanhangers e.d. te verwijderen op kosten van de eigenaar en/of het lid ten behoeve waarvan het voertuig is geplaatst.
5. Het in gebruik nemen van (delen van) de weg voor bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden mag slechts na schriftelijke toestemming van het bestuur.
6. Het bestuur is gerechtigd voor het in gebruik nemen van delen van de weg een heffing op te leggen.
7. Bij een waterstand van de Maas gemeten bij Heesbeen hoger dan 2,80m boven N.A.P. mag geen gemotoriseerd verkeer plaats vinden op de ondergelopen wegen van de Broeksewaard BV, anders dan met toestemming van het bestuur.
8. Zwaar en/of breed transport dient minimaal 5 werkdagen vooraf te worden aangemeld bij de piketdienst. Eveneens dient informatie door het lid over het voorgenomen transport tijdig bij de slagboom te worden aangebracht met vermelding van datum, tijdstip en betreffend huisnummer.
9. In de maanden juli en augustus wordt de toegang van het terrein afgesloten door een zoge-naamde hoogtebalk, om te voorkomen dat zwaar transport in die periode plaats vindt.
10. Graafwerkzaamheden op terrein van de vereniging is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden.
11. Aansluitend op artikel 31 van de statuten mogen de genoemde bouwactiviteiten zonder schriftelijke toestemming bestuur niet plaats vinden. Aanvangen met de bouw zonder schriftelijke toestemming van het bestuur kan worden beboet met een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag.
12. Overschrijding van de erfgrens door enig bouwsel aangebracht na aanname van dit reglement, kan na vaststelling door het kadaster resulteren in een eis van de vereniging tot verwijdering. Indien na zes weken gerekend vanaf de datum van verzending van het schrijven van de vereniging waarbij verwijdering wordt geëist, het betreffende bouwsel nog aanwezig is, kan de vereniging tot verwijdering overgaan. Alle kosten voortvloeiend uit deze erfgrensoverschrijdende activiteiten zal worden verhaald op het betreffende lid, te verhogen met een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen boete, opgelegd per dag dat geen uitvoering wordt gegeven aan de schriftelijke eis tot verwijdering, gerekend vanaf zes weken na de verzenddatum van het schrijven van de vereniging waarbij verwijdering wordt geëist.

E. GEBRUIK WATER

Artikel 31
1. De wateren van de Broeksewaard BV zijn toegankelijk voor leden van de vereniging.
2. Schepen en andere objecten waarvoor een verbod is afgekondigd door de beheerder van de Andelse Maas mogen evenmin op wateren van de Broeksewaard BV worden gebruikt.
3. Sneller varen dan 9 km/uur en/of het veroorzaken van hinderlijke golfslag is niet toegestaan.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is het niet toegestaan schepen bij de kavels af te meren die groter zijn dan de grenzen van het eigen perceel, mits het een bezoekend schip is dat met toestemming van de kaveleigenaar voor enige dagen wordt afgemeerd en daarbij geen gevaar of hinder veroorzaakt.
5. Het bestuur kan een lid dat schriftelijk tijdelijke ontheffing van het in lid 4 genoemde verbod aanvraagt, deze ontheffing verlenen. Het bestuur kan tevens nadere eisen stellen bij de verlening daarvan.
6. Onverkort de bepalingen van artikel 31 van de statuten is het leden niet toegestaan om enig bouwwerk te (laten) plaatsen buiten het eigen perceel, welk verbod omvat het (doen) plaatsen van bouwwerken in het water en het doen drijven van voorwerpen (anders dan geoorloofde vaartuigen) in het water.

F. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 32:
De vereniging aanvaardt noch tegenover leden, noch tegenover derden enige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, welke veroorzaakt mocht zijn door of verband zou houden met handelen of nalaten van leden van de vereniging of personen werkzaam voor de vereniging, danwel veroorzaakt mocht zijn of verband zou houden met zaken die de vereniging in eigendom, gebruik of beheer heeft. Evenmin vrijwaart de vereniging haar leden of derden tegen enige schade.

G. BEROEP
Artikel 33:
Onverminderd bijzondere bepalingen in de statuten, dit reglement of op grond van de statuten of dit reglement vastgestelde regelingen, heeft elk lid het recht beroep in te stellen bij de algemene vergadering met betrekking tot door het bestuur te zijnen aanzien genomen besluiten.
In afwachting van de beslissing van de algemene vergadering is het betreffende lid echter verplicht zich te houden aan het door het bestuur genomen besluit.

H. SLOTBEPALINGEN

Artikel 34:
Dit reglement kan worden gewijzigd bij met een met 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

Artikel 35:
Een voorstel tot wijziging van dit reglement, niet afkomstig van het bestuur, moet schriftelijk, met redenen omkleed en voorzien van namen en handtekeningen der leden die tenminste 10% van het totaal aantal uit te brengen stemmen van de vereniging vertegenwoordigen, bij de secretaris worden bezorgd.

Artikel 36:
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, behoudens haar verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 24 maart 2006

KenmerkenLiggingVergelijkbare panden

GORINCHEM

GORINCHEM

Gorinchem

Unieke plek aan de wandelboulevard! Op loopafstand van het centrum, vestingwal en het prachtige rivierenlandschap van “de Merwede”.

GORINCHEM - Zwaanswal 139

€209.750 meer

Papendrecht - Zonnebloemstraat 42

Vraagprijs: €218.950 k.k. meer

Gorinchem - Westwagenstraat 72

Vraagprijs: €229.000 k.k. meer

Gorinchem

Unieke locatie gelegen aan waterpartij en pal tegen de oude vestingwal!

Sleeuwijk

Gorinchem - Vest 7

FENOMENAAL IN DE AFWERKING!

Vraagprijs: €229.500 k.k. meer
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]